Artykuł 1. Przepisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów i korzystania z usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach usługi dostępnej na stronie https://labelsticker.pl („LABELSTICKER”).
 2. Administratorem jest SUPRAPRINT Kwiatkowski Sp z o. o., zarejestrowana w Pruszkowie, ul. Domaniewska 5, wpisana do KRS pod numerem 0001110165, REGON 010780415, NIP: PL5271005265.
 3. Aby korzystać z LABELSTICKER, składać zamówienia lub korzystać z usług, musisz mieć urządzenie z połączeniem internetowym i oprogramowanie do przeglądania i korzystania ze stron internetowych, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty e-mail, podanej w zamówieniu.

Artykuł 2. Klienci i rejestracja

 1. W celu dokonania zakupów Klient musi być zalogowany w LABELSTICKER.
 2. LABELSTICKER publikuje informacje o produktach („Produkty”) i ich dostępności do zakupu. Aby uniknąć wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do złożenia oferty, jak wyjaśniono w informacjach o produkcie. Wybór Produktów i potwierdzenie zamiaru ich zakupu przez Klienta stanowi podstawę do zawarcia umowy zakupu wybranych Produktów („Zamówienie”).
 3. Administrator informuje, że zdjęcia Produktów wskazują jedynie określone modele. Wszelkie różnice między poszczególnymi ustawieniami komputera lub innego urządzenia, z których Klient może skorzystać podczas zakupu (kolor, proporcje itp.), Nie mogą stanowić podstawy do reklamacji produktu.
 4. Klient wybiera Produkty, dodając je do wirtualnego koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie oznacza, że są zastrzeżone. Jeśli Produkty zostaną wyprzedane przed potwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Administrator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania takiego Zamówienia.
 5. Niektóre Produkty są tworzone na podstawie indywidualnych parametrów dostarczonych przez Klienta, w szczególności pliku obrazu przesłanego przez Klienta („Produkt dedykowany”).
 6. Pliki graficzne przesłane przez Klienta w celu umieszczenia jako Produkt dedykowany należy przygotować zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w specyfikacjach dotyczących przygotowania materiałów do drukowania LABELSTICKER, stanowiących Załącznik 1: „Jak przygotwać pliki do druku” do niniejszych warunków. Istnieje kilka opcji przesyłania plików, w zależności od produktu dedykowanego wybranego przez klienta i rozmiaru pliku. Każdy plik ma sprawdzoną zgodność ze specyfikacjami Administratora, w tym: sprawdzanie wymiarów, wykrywanie otwartych czcionek, sprawdzanie czcionek i konwersji ścieżki, identyfikowanie kolorów zgodnie ze skalą Pantone, konwersję koloru skali CMYK na najlepszy profil zgodnie z kolejnością wydruku, sprawdzanie nadruku białego i perforacje (weryfikacja podstawowa). Jeśli plik nie spełnia podstawowych specyfikacji drukowania Administratora, Klient musi wprowadzić wszystkie niezbędne zmiany techniczne w plikach obrazów zgodnie ze specyfikacją. Jeśli nie zostaną wprowadzone niezbędne zmiany, Zamówienie nie zostanie zrealizowane. Na życzenie klienta plik można również sprawdzić pod kątem spełnienia wymagań specyfikacji w oparciu o dodatkowe kryteria: minimalne wymagania rozdzielczości (70 dpi), odległość między obrazem a krawędzią, orientację z przodu i z tyłu oraz graficzne sprawdzanie marginesów bezpieczeństwa (dodatkowa weryfikacja). Dodatkowa weryfikacja podlega opłacie.
 7. Jeżeli wynik dodatkowej weryfikacji jest negatywny, Klient może jednak zaakceptować projekt, przy czym Administrator przyjmuje Zamówienie do realizacji. Wszelkie reklamacje wynikające z niezgodności ze specyfikacjami technicznymi Administratora mogą jednak nie być rozpatrywane przez Administratora.
 8. Pliki obrazów dostarczone Administratorowi przez Klienta powinny zostać zweryfikowane przez zaktualizowane oprogramowanie antywirusowe i odpowiednio zabezpieczone.
 9. Wykorzystanie plików graficznych przesłanych przez Klienta do Administratora nie może naruszać prawa ani praw osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść plików graficznych wysyłanych przez Klienta i nie wprowadza żadnych zmian w tych treściach. Jednak w przypadku, gdy pliki graficzne przesłane przez Klienta zawierają treści niezgodne z prawem, Administrator może odmówić wykonania takiego Zamówienia.

Artykuł 3. Zakupy

 1. Klient może wprowadzić zmiany w Zamówieniu po jego złożeniu, a przed rozpoczęciem realizacji przez Administratora każda zmiana podlega dodatkowej zryczałtowanej płatności na rzecz LABELSTICKER, zgodnie z ustalenianmi dokonanymi drogą elektroniczną (e-mail). Zamówienie jest zmieniane po uzgodnieniu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Jeśli plik obrazu jest niezgodny ze specyfikacjami lub jeśli występują zmiany w Zamówieniu, data realizacji Zamówienia może zostać przedłużona.
 3. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia i dokonaniu płatności za Produkt, Klient otrzymuje potwierdzenie Zamówienia drogą elektroniczną, w tym informacje o dacie realizacji Zamówienia (tj. Wysyłając Produkty na adres wskazany przez Klienta). W przypadku, gdy Zamówienie zostało zrealizowane tylko częściowo, umowa zostaje zawarta tylko w odniesieniu do potwierdzonych Produktów. Jeżeli Klient będący konsumentem nie chce zawrzeć umowy dotyczącej niektórych Produktów, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty wydania zakupionych Produktów. Klient nie może anulować umowy na produkty dedykowane.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Klienta, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania Zamówienia lub od dnia dokonania niezbędnych poprawek w plikach graficznych przez Klienta , zgodnie z sekcją 6, szczególnie w przypadkach takich jak:
  a. niepodanie wszystkich danych wymaganych do przetworzenia Zamówienia w formularzu
  b. niedostępność produktu;
  c. brak kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia i weryfikacji danych podanych w złożonym Zamówieniu;
  d.pliki graficzne przesłane przez klienta zawierają błędy lub nie zostały poprawnie przesłane.
 5. W przypadku, gdy Administrator nie może zrealizować Zamówienia w części lub w całości, ponieważ Produkt nie jest już dostępny lub, w nieprzewidzianych okolicznościach, nie został dostarczony Administratorowi lub został utracony, Administrator niezwłocznie powiadomi Klienta i dokona zwrotu kosztów, lub świadczyć usługi o tej samej wartości co zapłacona cena – zgodnie z decyzją i uzgodnieniem klienta.
 6. Klient ma prawo anulować złożone Zamówienie tylko do momentu zmiany statusu Zamówienia na: „Zamówienie przyjęte do przetworzenia”. Nie można anulować Zamówienia, gdy status Zamówienia zostanie zmieniony na ten drugi. Nie można anulować pojedynczych Zamówień z koszyka. Klienci mogą anulować tylko wszystkie zamówienia z koszyka. W przypadku, gdy jeden element Zamówienia zmieni status do przetworzenia lub następny, Klient nie może anulować Zamówienia, pomimo poprzedniego statusu innych pozycji Zamówienia. Zamówienia mogą być anulowane tylko przez klientów za pośrednictwem ich kont LABELSTICKER.
 7. Klient jest zobowiązany do podania pełnego i poprawnego adresu wysyłki i numeru telefonu, które nie powinny ulec zmianie przed dostawą, po wybraniu Produktów i przed wybraniem metody płatności. Zmian w adresie dostawy można dokonać tylko w wyjątkowych okolicznościach, po ich uzgodnieniu przez Administratora i przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostawy.

Artykuł 4. Płatności

 1. Akceptujemy elektroniczne płatności Klienta za pośrednictwem wyspecjalizowanej instytucji płatniczej, z którą Administrator podpisał umowę. Gdy klient chce zapłacić przy użyciu karty płatniczej z opcją płatności online lub przelewem bankowym, zostanie przekierowany na stronę internetową, umożliwiającą płatności, np. strona logowania do banku klienta lub Centrum autoryzacji kart. Jeśli płatność za Produkt nie zostanie przetworzona natychmiast po powyższym przekierowaniu, Zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane.
 2. Cena produktu podana w Opisie produktu obejmuje podatki i wszystkie prawnie należne płatności. Cena nie obejmuje transportu produktu ani kosztów dostawy, które są wskazane osobno.
 3. Zakup produktu jest dokumentowany paragonem lub fakturą VAT. Klienci otrzymują elektroniczne pliki dokumentów potwierdzających (w szczególności faktury VAT z załącznikami, w tym faktur korygujących VAT), chyba że Klient wyraźnie zażądał przesłania faktur papierowych pocztą. Klient może pobrać fakturę elektroniczną po zalogowaniu się na swoje konto klienta, klikając przycisk „Pobierz fakturę”. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, klikając przycisk „Pobierz”.
 4. Administrator może udzielić klientowi rabatu lub kuponu rabatowego zgodnie z definicją LABELSTICKER. Klient może wykorzystać zebrane rabaty wyłącznie na zakup Produktów. Wartość rabatu obniża cenę, którą klient płaci za produkt. Zniżki można kumulować tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie zaznaczone. Zniżek nie można sprzedać ani wymienić na ekwiwalent pieniężny lub inne usługi.

Artykuł 5. Dostawa produktu

 1. Miejscem wykonania usługi świadczonej przez Administratora zgodnie z definicją zawartą w umowie sprzedaży jest miejsce odbioru Produktu (w razie wątpliwości miejsce odbioru Produktu wskazane przez Klienta).
 2. Czas dostawy zamówienia (dostawa produktu) jest wskazany na każdym potwierdzeniu zamówienia.
 3. Produkt wysyłany jest tylko do kraju zamieszkania lub siedziby Klienta w Unii Europejskiej.
 4. Klient powinien sprawdzić stan Produktu w momencie dostawy, w obecności kuriera. W przypadku widocznych uszkodzeń Produktu, które mogły powstać podczas transportu, Klient musi wraz z kurierem zanotować uszkodzenie i niezwłocznie powiadomić Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu z przyczyn związanych z klientem – np. podanie nieprawidłowego lub niekompletnego adresu wysyłki, co uniemożliwia dostawę. W takim przypadku Administrator powiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.
 6. Administrator ma prawo naliczyć dodatkową opłatę za przechowywanie niedostarczonych produktów dedykowanych z przyczyn związanych z klientem w wysokości 1% ceny produktu dedykowanego za każdy rozpoczęty tydzień przechowywania.

Artykuł 6. Biuletyn (Newsletter)

 1. Administrator może świadczyć usługi newslettera Klientom, wysyłając im bezpłatne informacje na podany przez Klienta adres e-mail na temat Produktów, rabatów, konkursów, nowych wydań LABELSTICKER, a także faktów lub wydarzeń, które mogą być związane z działalnością biznesową Administratora, oraz o usługach Administratora. Ta usługa jest świadczona dla Klientów, którzy wyrazili zgodę. Klienci mogą modyfikować ustawienia biuletynu lub anulować subskrypcję biuletynu, zmieniając ustawienia konta lub wysyłając notatkę o rezygnacji z subskrypcji na adres e-mail podany w stopce do każdego biuletynu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  a. wysyłać klientom informacje reklamowe i biznesowe za pomocą biuletynu;
  b. okresowo wyłączać usługę newslettera z przyczyn technicznych (np. konserwacja, modyfikacje systemu lub naprawy);
  c. całkowicie wyłączyć usługę newslettera bez uprzedzenia.

Artykuł 7. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych Klientów i osób wskazanych przez Klientów. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) wyłącznie do celów związanych z działalnością Administratora w zakresie LABELSTICKER, w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży (Produkt obsługa transakcji sprzedaży), archiwizacja i marketing oferowanych usług i Produktów w powiązaniu z usługą biuletynu. 
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiednim organom sądowym.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, mają pewność wykonywania uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe Klientów i innych osób przekazane przez Klientów są chronione przez Administratora przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanymi danymi lub informacjami poprzez odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.
 5. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora reguluje Polityka ochrony prywatności i Polityka plików cookie.

Artykuł 8. Przetwarzanie reklamacji

 1. Klient może złożyć skargę do Administratora, w szczególności niezgodność Produktu z umową oraz w przypadku, gdy działania wykonane przez Administratora w ramach niniejszych Warunków są niezgodne z niniejszymi Warunkami.
 2. Reklamacje można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej LABELSTICKER lub listem poleconym wysłanym na adres Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail klienta przesłany do LABELSTICKER, opis odpowiedniej transakcji, inne okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Klienta dotyczące reklamacji. Ponadto Klient jest zobowiązany do dostarczenia dalszych informacji w celu zbadania reklamacji na żądanie Administratora.
 4. Jeżeli dane informacji zawartych w reklamacji wymagają uzupełnienia, Administrator skontaktuje się z Klientem składającym reklamację, aby poprosić o odpowiednie uzupełnienie.
 5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej reklamacji, chyba że Klient zażądał jej uzupełnienia, lub w przypadku reklamacji Produktu, w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu ze szczegółowym uzasadnieniem skarga. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem podanym podczas rejestracji. W przypadku odrzucenia reklamacji Administrator powiadomi Klienta, podając uzasadnienie takiej decyzji.
 6. Jeśli Produkt może zostać wymieniony lub naprawiony, Administrator powiadomi Klienta i dostarczy wszystkie niezbędne informacje o dalszych postępowaniach. W przypadku, gdy zwrot pieniędzy za Produkt jest uzasadniony, zostanie on zwrócony w ciągu 14 dni po zwrocie Produktu do Administratora.
 7. Administrator nie przyjmuje żadnych przesyłek opłacanych przez Odbiorcę.
 8. Klient ma prawo odwołać się od decyzji Administratora do Kierownika Obsługi Klienta w sprawie złożonej reklamacji.
 9. Zwroty będą dokonywane w formie oryginalnej płatności. Zwroty za zakupiony Produkt zostaną dokonane natychmiast po otrzymaniu przez Administratora faktury korygującej, chyba że Klient wykorzystał rabat zebrany na swoim koncie do zakupu Produktu, w którym to przypadku zwrot zostanie obniżony o kwotę wykorzystanego rabatu, którą Klient wykorzystał będą mogli wykorzystać w przyszłej transakcji.
 10. Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 (1) Rozporządzenie w sprawie ODR konsumentów: Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), do której można uzyskać dostęp w ramach http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   

Artykuł 9. Rozwiązanie umowy

 1. Klient, jako konsument, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu. Umowę można anulować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w LABELSTICKER lub na piśmie. Jeśli Klient zakupił wiele Produktów w jednym Zamówieniu, anulowanie może dotyczyć wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta, chyba że Produkt został sprzedany jako zestaw, zestaw lub paczka, przy czym anulowanie jest możliwe tylko w odniesieniu do całego zestawu , zestaw lub pakiet. Prawo do rezygnacji nie dotyczy produktów dedykowanych (patrz: art. 3 ust. 5).
 2. W przypadku pomyślnego anulowania umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą w odniesieniu do produktu (zestawu, zestawu lub paczki) anulowanego przez klienta. Produkt powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, wraz z częściami i akcesoriami. Zwrot powinien zostać zakończony jak najszybciej, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Klient musi pokryć koszty zwrotu Produktu do Administratora. W przypadku pomyślnego odstąpienia od umowy sprzedaży Administrator dokonuje zwrotu na rzecz Klienta w formie oryginalnej płatności. Jeśli Klient wykorzystał rabat zebrany na swoim koncie do zakupu Produktu, zwrot zostanie obniżony o kwotę wykorzystanego rabatu, którą Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach.
 3. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia określonego w tym artykule Administrator odeśle zwrócony produkt do klienta na jego koszt. Jeśli Klient nie zastosuje się do powyższej procedury anulowania umowy, może znacznie przedłużyć postępowanie w sprawie anulowania, a tym samym zwrócić Klientowi środki.
 4. Prawo do rezygnacji nie dotyczy:
  (A) produkty lub usługi, których cena zależy od wahań rynku finansowego, na które Administrator nie ma wpływu,
  (B) produkty, których cechy zostały zdefiniowane przez Klienta w zamówieniu lub służą spełnieniu jego indywidualnych wymagań,
  (C) produkty, które po dostarczeniu stają się nierozerwalnie związane z innymi przedmiotami, biorąc pod uwagę ich cechy charakterystyczne,
  (D) umowa zawarta w drodze aukcji publicznej,
  (E) gdy Administrator w pełni zrealizował zamówienie, za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usług, że w wyniku wykonania usługi przez Administratora Klient traci prawo do rezygnacji.

Artykuł 10. Postanowienia końcowe

 1. LABELSTICKER powiadomi Klientów o zmianach w Regulaminie na stronie internetowej LABELSTICKER. Regulamin wchodzi w życie od daty wskazanej w zmienionym dokumencie, jednak nie wcześniej niż 7 dni po ogłoszeniu go przez Administratora. Klienci, którzy złożyli Zamówienie przed wejściem w życie nowego Regulaminu, są związani aktualnymi Warunkami.
 2. Administrator może świadczyć dodatkowe usługi na odrębnych warunkach.
 3. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od wszelkich nielegalnych działań, w szczególności od korzystania z LABELSTICKER bezpośrednio lub pośrednio wbrew prawu, do naruszania prawa, sprzecznego z niniejszym Regulaminem, dobrymi praktykami lub wspólnymi zasadami korzystania z Internetu, w sposób, który mógłby naruszać prawa Administratora, innych Klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podanie fałszywych informacji, oszustwo tożsamości nadużycia władzy, a także dostarczenie danych, które mogą zakłócić operacje, spowodować przeciążenie systemu informatycznego lub nieautoryzowaną modyfikację danych LABELSTICKER.
 4. Korzystanie z elementów graficznych LABELSTICKER (w tym logo „LABELSTICKER”), projektowania stron internetowych (układu) lub innych elementów chronionych prawem autorskim przez klientów bez wyraźnej pisemnej zgody administratora jest surowo zabronione.
 5. Prawem właściwym dla umów sprzedaży między Klientem, który nie jest konsumentem, a Administratorem, zgodnie z definicją zawartą w niniejszych Warunkach, jest prawo siedziby Administratora. Wszelkie spory dotyczące niniejszych warunków i ich wykonania będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać w dniu publikacji, tj. 17.11.2019.